Produžen rok sustava naplate RTV pristojbe

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH usvojilo je izmjene Zakona o Javnom RTV servisu po kojima je rok trenutačnog sustava naplate produžen do 30. lipnja 2016. godine.

Ministarstvo komunikacija i prometa zaduženo je da hitno pripremi novi zakon kojim bi se omogućilo održivo financiranje javnih RTV sustava.

Nastavak kontrole vode i hrane 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom planu praćenja zdravstvene ispravnosti hrane za 2015. godinu u Bosni i Hercegovini, s ciljem sagledavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz sustava javne vodoopskrbe, s posebnim osvrtom na poplavljena područja, prirodne mineralne i prirodne izvorske vode i stolne vode te ostataka pesticida u i na hrani biljnog podrijetla.

Plan praćenja ispravnosti vode je proveden na području 27 gradova/općina u Bosni i Hercegovini, i to Banje Luke, Bijeljine, Breze, Bihaća, Brčkog, Broda, Doboja, Goražda, Zenice, Zavidovića, Zvornika, Kupresa, Konjica, Livna, Maglaja, Mostara, Modriče, Nevesinja, Orašja, Prijedora, Sarajeva, Tuzle, Travnika, Tomislavgrada, Šamca i Širokog Brijega.

Izvješće je fokusirano na ispitivanje prisutnosti metala, nitrata i nitrita mineralnih ulja, tetrahloretena i trihloretena, mikrobioloških ispitivanja vode.

Od ukupno 390 analiziranih uzoraka vode za piće iz sustava za javnu vodoopskrbu na kojim je urađeno 1.690 laboratorijskih analiza nije bilo uzoraka u kojima je utvrđena prisutnost kontaminanata u vrijednostima iznad propisane maksimalno dopuštene količine.

Uzročnici mikrobiološke neispravnosti vode nisu pronađeni ni na 40 analiziranih uzoraka prirodnih mineralnih, prirodnih izvornih i stolnih voda, na kojima je urađene 360 analiza.

Ni na jednom od 100 analiziranih uzoraka voća i povrća u šest gradova (Banja Luka, Brčko, Bijeljina, Sarajevo, Mostar, Trebinje) nisu detektirani ostaci pesticida iznad propisanog MRI. Samo u tri uzorka povrća su detektirani ostaci pesticida koji su bili ispod propisanog MRI.

Strategija za promet do srpnja 

Vijeće ministara BiH razmotrilo je Informaciju Direkcije za europske integracije o programiranju IPA sredstava te o potrebnim pripremama za sudjelovanje Bosne i Hercegovine na summitu u Parizu u okviru Berlinskog procesa i kandidiranje projekata u okviru Agende za povezivanje.

Zaključeno je da Ministarstvo komunikacija i prometa uspostavi radnu skupinu za pripremu prijedloga strategije za promet za BiH, koja bi trebala biti pripremljena do srpnja 2016. godine kako bi se osigurala daljnja financijska podrška kroz otvoreni javni poziv za sufinanciranje investicijskih projekata kroz program 2016. i kroz otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde WBIF-a za tehničku asistenciju.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će nastaviti daljnji rad na finalizaciji pripremljenih prijedloga paketa strateških dokumenata za okoliš kroz već uspostavljane radne skupine koje su ih i pripremale radi njihova usvajanja na određenim razinama vlasti u BiH, a imajući u vidu otvorena dva javna poziva za infrastrukturne projekte.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će uspostaviti radnu skupinu za pripremu prijedloga strategije za energiju za BiH i što hitnije početi rad na pripremi teksta ove strategije.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će najkasnije do kraja veljače dostaviti Vijeću ministara na usvajanje prijedlog državnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije, čime se direktno omogućava podnošenje bh. aplikacije u ovoj oblasti kroz otvoreni javni poziv za infrastrukturne projekte u okviru 15. runde WBIF-a za tehničku asistenciju.

Prijam kadeta za čin policajca i mlađeg inspektora

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju Plana prijema kadeta u policijske agencije na razini institucija Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Plan obuhvaća prijem kadeta za činove policajca i mlađeg inspektora u Državnu agenciju za istrage i zaštitu, u Graničnu policiju BiH i u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Prema dinamičkom planu, školovanje policajaca i mlađih inspektora počet će 2016. godine, a njihovo zapošljavanje planirano je krajem 2016. i u 2017. godini.

Školovanje i zapošljavanje više od 250 kadeta potrebno je zbog odlaska u mirovinu većeg broja policijskih službenika, migrantske krize i jačanja operativnosti policijskih agencija u borbi protiv terorizma, pranja novca, organiziranog kriminala, zlouporabe droga i trgovine ljudima, čime bi se stvorile pretpostavke za realizaciju naloga i preporuka Europske komisije u Procesu stabilizacije i pridruživanja, a samim tim i za realizaciju aktivnosti definiranih strategijama BiH.

Grantovi neprofitnim organizacijama 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o dodjeli sredstava granta neprofitnim organizacijama za smještaj i pravnu pomoć za strance – žrtve trgovine ljudima.

Odlukom se Udruženju građana „Medica“ Zenica dodjeljuje 9.230,00 KM, Međunarodnom forumu solidarnosti – „EMMAUS“ 8.750,00 KM te neprofitnoj organizaciji „Vaša prava BiH“ 4.500,00 KM.

Korisnici dodijeljenih sredstava dužni su Ministarstvu sigurnosti podnijeti izvješće o namjenskom utrošku sredstava.

Raspored ovih sredstava izvršen je na osnovi protokola o suradnji koje Ministarstvo sigurnosti ima potpisane s ovim nevladinim organizacijama i u skladu s izvješćima koja su ove organizacije dostavile o broju žrtava smještenim u sigurne kuće i broju pruženih pravnih pomoći strancima – žrtvama trgovine ljudima u 2015. godini.

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o dodjeli 15.500,00 KM granta neprofitnoj organizaciji „Vaša prava BiH“ za pravnu pomoć osobama smještenim u Imigracijskom centru u skladu s ranije potpisanim protokolom o suradnji.

Stranci smješteni u Imigracijskom centru imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koja im je zajamčena međunarodnim konvencijama i bh. pravom, što predstavlja osnovni preduvjet za ostvarivanje prava na pravično suđenje u skladu s Europskom konvencijom o ljudskim pravima.

Akcijski plan 

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Informaciju Direkcije za europske integracije o izradi Akcijskog plana za realizaciju prioriteta iz Izvješća Europske komisije o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koji će nakon konzultacija s nadležnim institucijama biti dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje, u formi prijedloga.

U izradu ovog akcijskog plana uključene su nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta BiH koje će, u skladu sa svojim nadležnostima, pripremiti i provesti mjere s ciljem postizanja napretka u reformama u procesu europskih integracija. Ove aktivnosti će, tamo gdje bude moguće, biti povezane s mjerama iz akcijskih planova za realizaciju Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, ali i s mjerama iz Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za razdoblje 2016. – 2018. godine.

BiH i Srbija unaprjeđuju cestovni prijevoz 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i tereta te usvojilo Izvješće o vođenju pregovora radi usuglašavanja ovog sporazuma.

Zaključivanjem ovog sporazuma unapređuje se cestovni prijevoz putnika i tereta, koji se obavlja kao javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe između dviju država te u tranzitu preko njihova teritorija, čime se intenzivira razvoj trgovinskih i ekonomskih odnosa BiH i Srbije.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će prijedlog sporazuma s izvješćem o vođenju pregovora Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

Uzajamno priznavanje vozačkih dozvola BiH i Moldavije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola.

Riječ je o uzajamnom priznavanju i zamjeni vozačkih dozvola koje izdaju nadležna tijela u Bosni i Hercegovini ili Republici Moldaviji vlasnicima vozačkih dozvola koji legalno borave na teritoriju druge ugovorne stranke.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

BiH i Turska inteziviraju suradnju u oblasti vojne obuke

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske o suradnji u vojnoj obuci.

Zaključivanjem sporazuma unapređuje se bilateralna vojna suradnja i intenzivira osposobljavanje pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Nadležna tijela za provođenje ovog sporazuma su Ministarstvo obrane BiH i Glavni stožer Republike Turske.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika predložena je ministrica obrane.

Godišnji plan obuke pripadnika OS BiH dopunjen još jkednom vježbom

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o dopuni Godišnjeg plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u inozemstvu za 2016. godinu, koju će Ministarstvo obrane dostaviti Predsjedništvu i Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Praktično je Godišnji plan obuke i vježbi pripadnika i jedinica Oružanih snaga dopunjen vježbom „KHAAN QUEST 2016“, koja će biti održana u Mongoliji od 22. svibnja do 4. lipnja 2016. godine radi povećanja kapaciteta zemalja sudionica u mirovnim operacijama, unapređenja interoperabilnosti među zemljama sudionicama te jačanja međunarodne efikasnosti i jedinstva u mirovnim operacijama.

Značajni datumi iz oblasti ljudskih prava

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

Nadležne institucije BiH i druga tijela u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH na prigodan način i u skladu s mogućnostima te u okviru planiranih proračunskih sredstava sudjelovat će u realizaciji Programa obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za 2016. godinu.

Program sadrži 49 događaja iz oblasti ljudskih prava s precizno definiranim aktivnostima njihovog obilježavanja i točno određenim institucijama zaduženim za njihovo provođenje.

Provesti proceduru za izbor i imenovanje direktora UNO

Vijeće ministara BiH upoznato je s Obaviješću o istjecanju mandata direktoru Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) Miri Džakuli 23. 2. 2016. godine te zadužilo Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH da pokrene proceduru za izbor i imenovanje direktora Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Direktora UNO-a BiH imenovat će Vijeće ministara u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima u BiH, nakon što bude provedena natječajna procedura.

Vijeće ministara BiH imenovalo je Irenu Šiško za vršiteljicu dužnosti zamjenika direktora u Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete BiH. Ministarstvo civilnih poslova zaduženo je da pokrene natječajnu proceduru.

Vijeće ministara BiH odredilo je ministra sigurnosti Dragana Mektića da potpiše donaciju Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u opremi za skeniranje namijenjenoj zračnim lukama i carinskim terminalima u iznosu od 4,5 milijuna eura.

poslovni-global.ba (Foto:VMBiH)

Odgovori