HITNE izmjene Zakona o radu FBiH: Godišnji u dva dijela, drugi dio iskoristiti do 31. ožujka iduće godine

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u hitnu parlamentarnu procedure, objavio je prvi.tv.

Razlozi su što su tijekom primjene tog zakona, koji je na snazi od 20.8.2015. godine, u konzultacijama i razgovorima s instucijama, poslodavcima, sindikatima i svima koji su zaduženi za njegovu primjenu i kontrolu, ustanovljene određene životne i pravne situacije koje iziskuju korekcije u cilju njegove bolje provedbe i kvalitetnijeg poslovnog ambijenta. Također, cilj je i omogućavanje što bolje, pravičnije i učinkovitije zaštite prava radnika, te olakšavanje i ubrzavanje procesa kolektivnog pregovaranja, onemogućavanje eventualne zloupotrebe, a sve radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u Federaciji BiH, osiguravanje jednakih uvjeta rada i sprječavanje nerealnih utuživanja po osnovi različito reguliranih prava iz radnog odnosa.

Jedna od novina je i odredba koja propisuje da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, primjenjuju odredbe ovog zakona. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom ili ugovorom o radu, a pri tom nije uređeno ovim zakonom, primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora.

Uvedeno je rješenje koje vodi ujednačavanju i pojednostavljenju načina obračuna plaća. Dodana je i odredba po kojoj radni učinak na osnovi potreba procesa rada može definirati isključivo poslodavac.

Izmijenjen je i članak 78. na način da Vlada FBiH utvrđuje najnižu plaću nakon konzultacija s Ekonomsko-socijalnim vijećem.

Ujedno, bruto društveni proizvod je određen kao jedini mjerljivi i relevantan podatak, što je u skladu s principima Europske unije.

Člancima 9., 10. i 11. smanjen je postotak potreban za dokazivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, a cilj je omogućavanje prisustva i davanje prava što većem broju radnika i poslodavaca da, putem svojih sindikata i udruženja, sudjeluju u postupku pregovaranja i kreiranja kolektivnih ugovora.

Uvedena je i odredba koja osigurava da kolektivni ugovor može važiti za teritoriju Federacije BiH samo ako za to postoji opravdani interes FBiH radi ostvarivanja ekonomske i socijalne politike u cilju osiguranja jednakih uvjeta rada.

Izmijenjenom odredbom propisano je da granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova, drugih federalnih institucija i službi, institucija Federacije BiH koje je osnovala FBiH ili vlade županija, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, javnih poduzeća, gospodarskih društava s većinskim učešćem državnog kapitala i drugih proračunskih korisnika, zaključuju nadležna ministarstva, odnosno Vlada FBiH i nadležna ministarstva i vlade županija, s jedne, i reprezentativni sindikati državnih službenika i namještenika, javnih ustanova i poduzeća, gospodarskih društava s većinskim učešćem državnog kapitala i drugih proračunskih korisnika, s druge strane.

Time se osigurava učešće Federalne i vlada županija u postupku pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora.

Jedna od novina je i da će Vlada FBiH svojim aktom utvrditi minimalna prava koja uređuje kolektivni ugovor. To Vladi omogućava da, ukoliko kolektivni ugovori ne bi bili zaključeni u propisanim rokovima, svojom interventnom mjerom osigura neometano i konitunuirano ostvarivanje radničkih prava.

Na novi način je regulirano i korištenje godišnjeg odmora. Naime, godišnji odmor moguće je koristiti u dva dijela, s tim da drugi dio odmora iz prethodne godine treba biti iskorišten najdalje do 31. ožujka sljedeće godine, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori