Jačanje kapaciteta mladih za pisanje i provedbu projekta u ŽZH

BiH vijesti

Imajući na umu činjenicu da najveći potencijal za razvoj i budućnost neke regije ili zajednice predstavljaju njeni ljudi, Ured Vlade Županije Zapadnoherecegovačke za europske integracije nastoji intenzivirati suradnju s mladima, posebno u kontekstu izgradnje i jačanja kapaciteta u planiranju, pisanju, pripremi i provedbi projekata, kako bi bili što spremniji za učinkovito korištenje dostupnih sredstava iz programa i fondova EU.

– Cilj obuke je izgraditi i ojačati kapacitete mladih s područja Županije Zapadnohercegovačke u planiranju, pisanju, pripremi i provedbi projekata, kako bi bili što spremniji za učinkovito korištenje dostupnih sredstava iz programa EU.

– Ciljne skupine obuke su mlade osobe s područja ŽZH u dobi od 18-35 godine koje rade ili žele raditi na razvoju i provedbi projekata. Maksimalan broj polaznika obuka je 15.

– Tema koja će biti obrađivana razradom projektnih ideja u okviru obuka jeste inovativan pristup rješavanju problema upravljanja otpadom na području mjesnih zajednica u Županiji Zapadnohercegovačkoj (inovativan pristup sanaciji divljih deponija, recikliranje, ponovna upotreba otpada, promocija i podizanje svijesti o otpadu i problemima otpada i sl.).

– Vrijeme održavanja obuka je planirano u razdoblju od 25. rujna do 31. listopada 2023. godine na prostoru Županije Zapadnohercegovačke. O detaljima će prijavljeni polaznici biti pravodobno obaviješteni.

više na linku

poslovni-global.ba

Odgovori