MINISTARSTVO FINANCIJA Porast prihoda FBiH za 67,4 milijuna KM

BiH vijesti

Vlada FBiH danas je na sjednici u Sarajevu usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva finaciija o izvršenju Proračuna Federacije BiH za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranja federalnog proračuna u prvom polugodištu 2016. godine iznose 997,6 milijuna KM, što je 38 posto planiranog prema Proračunu FBiH za 2016. godinu.

Od toga su porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od indirektnih poreza) ostvareni u iznosu od 658,1 milijuna KM, neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali neporezni prihodi) u iznosu od 119,5 milijuna KM, dok su primici od financiranja ostvareni u iznosu od 220,0 milijuna KM.

Ako se plan promatra na bazi polovine, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.299,4 milijuna KM, što znači da realizacija naplate prihoda za prvih šest mjeseci odstupa u odnosu na planiranu dinamiku priljeva i naplaćeni prihodi su manji za 301,8 milijuna KM, što je u postocima 23,2 posto.

Međutim, za razliku od realizacije u odnosu na plan, ukupno ostvareni prihodi bilježe porast od sedam posto i veći su u apsolutnom iznosu za 67,4 milijuna KM u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Najveći porast zabilježen je kod poreza na dobit (42 posto ili 8,7 milijuna KM), prihoda od indirektnih poreza (četiri posto ili 25,5 milijuna KM), naknada, taksi i prihoda od pružanja javnih usluga (52 posto ili 16 milijuna KM), te novčanih kazni (22 posto ili 1,6 milijuna KM).

Veći su i primici od financiranja za 11 posto ili za 21,3 milijuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pri analitičkoj analizi ostvarenih prihoda, uočljivo je da su u 2016. godini ostvarene određene kategorije prihoda kojih nije bilo u prethodnoj godini, a zauzimaju značajan udio u ukupnim prihodima.

Tako je po osnovu naknada za privređivanje igara na sreću koji pripadaju Proračunu Federacije BiH ostvaren prihod u iznosu od 5,3 milijuna KM, dok je na osnovu mjesečne naknade za privredivanje igara na sreću i postavljanje uređaja za privređivanje klađenja ostvaren prihod u iznosu od 6,5 milijuna KM. Ukupno obračunati rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – lipanj2016. godine iznose 949,7 milijuna KM, što je 37 posto iznosa planiranog Proračunom FBiH za 2016. godinu.

Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 850,8 milijuna KM, što je 90 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka u tekućem periodu. Važno je istaknuti da je u prvom polugodištu tekuće godine isplaćeno oko 188 milijuna KM obaveza iz prethodne godine, tako da trenutno stanje neizmirenih obaveza iz prethodne godine iznosi oko 19 milijuna KM.

Po strukturi rashoda izvršenje za tekuće rashode (plaće i naknade, doprinosi, materijalni izdaci, tekući transferi, izdaci za kamate) je 609,1 milijuna KM, ukupni kapitalni izdaci (izdaci za nabavku stalnih sredstava i kapitalni grantovi) su 4,8 milijuna KM, izdaci za financijsku imovinu 2,0 milijuna KM i za otplatu dugova 333,8 milijuna KM. U odnosu na izvršenje u istom razdoblju prošle godine ukupni rashodi i izdaci bilježe isti nivo izvršenja.

Plaće i naknade troškova zaposlenih obračunate za 6.730 zaposlenika iznose 98,1 milijuna KM, što je za jedan posto ili za 1,5 milijun KM manje nego u istom razdoblju prethodne godine.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obračunati su u iznosu od 419,8 milijuna KM, što je 39 posto planiranog Proračuna za 2016. godinu i odnose se najvećim dijelom na redovne mjesečne transfere za socijalna davanja.

U ovom iznosu transfer za PIO/MIO iznosi 119,4 milijuna KM, transfer za civilne žrtve rata 13,1 milijuna KM, za vojne invalidnine 144,6 milijuna KM, za dobitnike ratnih priznanja 7,8 milijuna KM i transfer za civilne invalide 68,2 milijuna KM. U okviru ovog transfera za PIO/MIO isplaćen je iznos od 9,0 milijuna KM na ime verifikacije duga prema Federalnom zavodu PIO/MIO, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH

Odgovori