Kredit za „Logotip“ d.o.o. Široki Brijeg, „Ćićak“ d.o.o. Međugorje – Čitluk i „Alma Ras“ d.o.o. Olovo

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o šumama koji će se ponovno naći pred članovima Vlade, nakon što budu razmotrene određene primjedbe i prijedlozi.

Utvrđeni su i prijedlozi Zakona o financijskom upravljanju i kontroli (FUK) u javnom sektoru u Federaciji BiH koji propisuje zajednička okvirna načela i standarde za uspostavu, razvoj i primjenu ovog sustava i Zakona o nedopuštenom oglašavanju.

Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima, a po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti. Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu u FBiH.

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, donesena je Uredba o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode, koja štiti zaštićene prirodne vrijednosti definirane Zakonom o zaštiti prirode.

Dane su prethodne suglasnosti na prijedloge rješenja o dodjeli kredita iz Trajnog revolving fonda kompanijama „Alma Ras“ d.o.o. Olovo u iznosu od 600.000 KM, „Logotip“ d.o.o. Široki Brijeg za 597.163 KM i „Ćićak“ d.o.o. Međugorje – Čitluk, u iznosu od 250.000 KM.

Vlada FBiH usvojila je Strategiju obuke za uposlenike i izabrane dužnosnike u jedinicama lokalne samouprave i upoznala se sa završnim izvješćem Projekta „Modernizacija sustava upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“.

Danas su usvojena izvješća o analizi primjene Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH (2011.-2015. godina), koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i informacija Federalne uprave civilne zaštite o uvođenju Operativnog centra 112 na cjelokupnom području Federacije BiH.

Federalna vlada je, po službenoj dužnosti, kao izjavljenu od neovlaštene osobe, odbacila žalbu Agencije za privatizaciju Tuzlanske županije na rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH. Ujedno, ništavim je proglasila rješenje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH o izvršenoj reviziji pretvorbe i privatizacije kompanije “Dita” d.d. Tuzla od 25.6.2015. godine i predmet vratila prvostupanjskom organu na ponovni postupak. Federalna vlada smatra da postupak privatizacije “Dite” d.d. Tuzla nije obavljen u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama.

Vlada Federacije BiH prenijela je Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru pravo raspolaganja/vlasništva na većem broju katastarskih čestica u okviru zemljišta u vojarni „Sjeverni logor“, priopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori