NAKON PET GODINA Još uvijek bez rezervi naftnih derivata u FBiH – “nema smještajnih objekata”

Zakonom o naftnim derivatima FBiH definirano je uspostavljanje rezervi naftnih derivata tako što se uvelo plaćanje takse u iznosu od 0,01 KM po litru naftnih derivata.

Pet godina je iza nas od primjene ovog zakona, a zalihe kojima raspolaže Operater – Terminali Federacije (OTF) još uvijek ne postoje.

U Izvješću o financijskoj reviziji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2018. godinu se navodi da je zaključno s 31. prosincom 2018. godine po tom osnovu prikupljeno 38.329.540 KM. Do sada je taj iznos viši od 40 miliona KM.

Kako stoji u revizorskom izvješću – “Taksu za uspostavu rezervi naftnih derivata Operator – Terminali Federacije (OTF) nije realizirao za nabavku rezervi naftnih derivata, kako je to predviđeno odredbama Zakona o naftnim derivatima u FBiH, već su sredstva deponirana na računima korisnika”.

Odlukom Vlade FBiH o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih temeljem takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za namjenski utrošak sredstava je, pored Operatora, zaduženo i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

“Prema prezentiranim izvještajima od donošenja Zakona je zaključno s 31. prosincom 2018. godine prikupljeno 38.329.540 KM, a Operator je uložio 1.063.200 KM u osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta i 353 KM u kontrolu kvaliteta rezervi naftnih derivata, dok u nabavku naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi i nabavku i izgradnju novih skladišta nije bilo izdvajanja”, navodi se u izvješću.

Prema prezentiranim podacima, Operator je na datum bilanciranja na namjenskim računima raspolagao sa 13.182.685 KM za igradnju novih skladišta i osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postojećih skladišnih kapaciteta, a 5.496.627 namijenjenih za nabavku naftnih derivata, ugovaranje osiguranja rezervi naftnih derivata i kontrolu kvaliteta. Što je prvenstveno posljedica činjenice da Operator ne raspolaže sa smještajnim kapacitetima za skladištenje rezervi naftnih derivata.

“U cilju osiguranja skladišnih prostora za skladištenje rezervi naftnih derivata Vlada FBiH je 19. listopada 2018. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni odluke o davanju saglasnosti upravi preduzeću Operator – Terminali Federacije za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tekućih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice u korist FBiH, a zatim na OTF, a 25. listopada 2018. godine Vlada FBiH je dala punomoć upravi OTF-a da u ime i za račun FBiH poduzme sve pravne i druge radnje za pokretanje i uknjižbu imovine terminala tečnih tereta na FBiH, a zatim izvrši prijenos vlasništva sa FBiH na OTF”, stoji u izvješću i zaključeno kako Operator ne raspolaže tehničkim preduvjetima za skladištenje rezervi naftnih derivata, te samim tim niti mogućnošću nabavke rezervi naftnih derivata, što je bila i osnovna namjera prilikom usvajanja Zakona o naftnim derivatima u FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori