NOVI ZAKON Visoke kazne zbog kašnjenjenja plaćanja robe i usluga

BiH vijesti

Zakon o financijkom poslovanju koji je Parlament FBiH usvojio u lipnju počet će se primjenjivati od 1. siječnja 2017. Njegovom primjenom trebala bi se smanjiti nelikvidnost poduzeća u FBiH te uvesti red u izvršavanju novčanih obveza.

Zakon o financijskom poslovanju odnosi se na sve pravne osobe koje obavljaju djelatnosti s ciljem ostvarivanja dobiti, a u skladu s propisima o privrednim društvima, kao i fizičke osobe koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost.

Zakon nalaže da uprava svakog poduzeća mora poduzeti određene radnje u točno definiranom roku u slučaju nedostatnosti kapitala. Nedostatnost kapitala nastala je u privrednom društvu ako je na dan sastavljanja financijskih izvješća gubitak tekuće godine zajedno s prenesenim gubicima dostigao polovcu visine osnovnog kapitala društva.

Konkretno, za privredno društvo čiji je osnovni kapital 2.000 KM svaki gubitak veći od 1.000 KM dovest će do nedostatnosti kapitala. Novčana kazna ukoliko uprava ne provede propisane mjere kada je kapital postao nedostatan iznosi 1.500 do 3.000 KM. Cilj ovih odredbi je sprečavanje nepokrivanja i gomilanja gubitaka iz godine u godinu.

U slučaju kad je kapital društva postao nedostatan, uprava je dužna:

1. U roku od osam dana analizirati uzroke nastanka nedostatnosti kapitala i predložiti mjere potrebne za ostvarenje dostatnosti kapitala te ih dostaviti nadzornom odboru koji je dužan dati mišljenje u roku od osam dana od dana prijama.

2. Započeti provođenje mjera koje su u njenoj nadležnosti (pronalaženje dostatnih izvora financiranja) i za koje je dobila suglasnost nadzornog odbora.

3. Nadzorni odbor odmah saziva skupštinu društva i predlaže provedbu mjera koje su potrebne za ostvarenje dostatnosti kapitala (npr. smanjenje osnovnog kapitala društva radi pokrivanja nepokrivenih gubitaka).

Posebne promjene odnose sa na rokove plaćanja i uvođenje kazni za njihovo kršenje.

Tako je propisano da je rok za plaćanje 30 dana ako nije posebno ugovoren između dvije strane. Rok plaćanja dvije strane mogu ugovoriti do 60 dana, a ako ugovaraju duži rok plaćanja, koji nikako ne može biti duži od 360 dana, dužnik je obvezan izdati povjeriocu neopozivu bankarsku garanciju naplativu na poziv bez prigovora ili avaliranu mjenicu.

Posebna novina jeste uvođenje kazni za one koji krše rokove plaćanja. Do sada, ako vam klijent ili kupac odbija platiti uslugu ili robu, mogli ste pred nadležnim sudom pokrenuti parnični postupak.

No, novim zakonom propisuje se da inspektori Porezne uprave mogu kazniti dužnika koji krši rokove plaćanja. Tako je predviđena kazna za pravni subjekt u slučaju da kasni sa plaćanjema između 5.000 i 15.000 KM, a odgovorna osoba u pravnom subjektu kaznit će se kaznom između 1.500 i 3.000 KM. Također, propisane su i novčane kazne ako pravni subjekt i odgovorna osoba odbiju sudjelovati u postupku nadzora.

Treća oblast koja je regulirana Zakonom je nelikvidnost tj. utvrđivanje nelikvidnosti i postupanje u uslovima nelikvidnosti (članovi 17. i 18. Zakona). Nelikvidnost je stanje nemogućnosti izvršavanja dospjelih obaveza. U smislu ovog Zakona Društvo je nelikvidno:

1. Ako kasni više od 30 dana sa isplatom plaće i pripadajućih obveza državi (poreza i doprinosa) i ako kasni više od 60 dana u izvršenju kratkoročnih obveza čiji iznos je veći od 20 posto od iznosa njegovih kratkoročnih obveza objavljenih u financijskom izvješću za prethodnu godinu.

2. U stanje nelikvidnosti ne smiju se obavljati nikakva plaćanja izuzev onih koja član 18. Zakona definiraju kao nužna. Vršenje plaćanja mimo onih koja su nužna u stanju nelikvidnosti kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM.

Mjere financijskog restruktuiranja radi ponovne uspostave likvidnosti moraju se poduzeti najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti. Nedonošenje mjera restruktuiranja kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM.

Važno je napomenuti da će se obračunski načini plaćanja: cesija, asignacija, preuzimanje duga i sl. nakon stupanja Zakona na snagu morati evidentirati putem redovnih računa. Nepostupanje u skladu sa ovom odredbom Zakona kažnjava se novčanom kaznom od 5.000 do 15.000 KM.

poslovni-global.ba / Klix.ba

Odgovori