PU FBIH Još 45 dana za podnošenje zahtjeva za otpis kamata

BiH vijesti

Porezna uprava Federacije BiH je obavjestila porezne obveznike da je za podnošenje zahtjeva za otpis kamata preostalo još 45 dana, odnosno da do 31. prosinca ove godine mogu podnijeti zahtjev za otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

To pravo mogu iskoristiti porezni obveznici koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31. prosinca 2014. godine.

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je zakonom propisano da ako porezni obveznik plati dug najkasnije do 31. prosinca ove godine, zatezna kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda do 31. prosinca 2014. godine, otpisuje se u cjelosti.

Ukoliko se dug izmiri u razdoblju od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. godine, obračunata kamata otpisat će se samo u iznosu od 50 posto.

Zahtjev se podnosi na obrascu ZAOK, neposredno ili putem pošte nadležnoj poreznoj ispostavi kod koje se podnositelj zahtjeva vodi kao porezni obveznik, odnosno prema sjedištu podnositelja zahtjeva.

Zahtjev za otpis zatezne kamate – obrazac ZAOK može se preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba , u dijelu obrasci.

Za sve dodatne informacije, porezni obveznici se mogu obratiti na telefonske brojeve nadležnih poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: www.pufbih.ba , u dijelu kontakti, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću PUFBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori