PUFBIH Od danas provjera na Internetu što je s Vašim doprinosima

BiH vijesti

Radnici u Federaciji BiH od danas će moći provjeriti putem internet stranice Porezne uprave FBiH jesu li im poslodavci uplatili doprinose, istaknuto je na prezentaciji koja je održana danas u Sarajevu.

Direktor Porezne uprave FBiH Šerif Isović rekao je da će taj sustav Poreznoj upravi pružati informacije o tome posluju li firme po zakonu, odnosno vrše li obračun i uplatu doprinosa, javlja Fena.

Isović je dodao da će Uprava za one poslodavce za koje, po osnovu prijava radnika, ustanovi da ne postupaju po zakonu poduzimati zakonom predviđene mjere.

Premijer FBiH Fadil Novalić pojasnio je da ova aktivnost spada u Reformsku agendu pod točkom Fiskalna politika, oporezivanje i proračunska stabilnost, te da je značajna kao mjera u pravcu transparentnosti unutar fiskalnog sustava.

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy naveo je da je ovo primjer kako tehnologija može povećati transparentnost i učiniti institucije efikasnijim.

Najvažniji detalji usluge:

Nova usluga koju Porezna uprava Federacije BiH nudi građanima – osiguranim osobama je usluga za provjeru uplaćenih doprinosa putem online portala. Ovu uslugu mogu koristiti osigurane osobe koja su obavezno osigurana (zaposlene osobe) u skladu sa zakonima kojima se regulira mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti u Jedinstvenom sistemu Porezne uprave Federacije BiH. Na online portalu za provjeru uplaćenih doprinosa zaposlene osobe mogu provjeriti da li im je i u kojem iznosu, poslodavac uplatio doprinose počevši od 2011. godine kada je uspostavljen Jedinstveni sistem (uključujući i one zaposlene osobe kojima je od 2011. godine prestalo obavezno socijalno osiguranje tj. radni odnos).

Usluga je namijenjena za zaposlene osobe:

Građane BiH – koji posjeduju validnu osobnu iskaznicu i dodijeljeni osobni identifikacioni broj (LIB/OIB).
Strane građane koji su registrirani u Poreznoj upravi Federacije BiH putem RSFL obrasca – sa dodijeljenim JMB-om za strana lica i osobnim identifikacionim brojem (LIB/OIB).

Što je LIB/OIB? Kako dobiti LIB/OIB?

Osobni idenitifikacioni broj (LIB/OIB) je jedinstveni broj koji Porezna uprava Federacije BiH dodjeljuje svakom osiguranom licu upisanom u Jedinstveni sistem.

Za dobijanje LIB/OIB-a zaposlena osoba treba posjetiti poreznu ispostavu prema svome prebivalištu i uz pokaz osobne iskaznice dobiti Obavijest sa osobnim podacima koje sadrži trajni LIB/OIB sa kojim može koristiti ovu uslugu.

Napomena: Porezna uprava Federacije BiH i na ostalim zvaničnim dokumentima koje izdaje osiguranim osobama iz Jedinstvenog sistema (npr. Potvrda o statusu – obrazac JS 3600, Uvjerenje o uplaćenim doprinosima – obrazac JS 3650) ispisuje zaposlenim osobama osobne podatke o LIB/OIB-u koji su trajnog karaktera i osobe koje posjeduju ove dokumente mogu koristiti ovu uslugu bez dodatnog odlaska u poreznu ispostavu radi dobijanja trajnog LIB/OIB-a.

Način korištenja usluge E-doprinosi

Uslugu je moguće koristiti sa sljedećim osobnim podacima svake zaposlene osobe:

jedinstveni matični broj (JMB),
ime jednog roditelja (prema evidenciji iz MUP-a/RSFL obrasca),
osobni ID broj (LIB/OIB) i
broj osobne iskaznice (državljanstvo za strane građane).

Portal je moguće koristiti putem vodećih internet pretraživača na svim tipovima elektronskih uređaja (računar, laptop, tablet, mobitel i dr.) bez dodatnih tehničkih preduslova.

Napomena: Usluga omogućavanja pristupa podacima o iznosu uplaćenih doprinosa putem interneta za zaposlenike je propisana u članu 18. Zakona o izmjenama Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (Sl. Novine FBiH br. 30/16).

više na linku: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/35

poslovni-global.ba / PU FBiH

Odgovori