RAK ukida nacionalni roaming u BiH

BiH vijesti

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine na današnjoj redovnoj sjednici je donijelo odluku o ukidanju nacionalnog roaminga u BiH.

Nakon provedenih javnih konzultacija, Vijeće je usvojilo Odluku o prestanku važenja Odluke o načinu pružanja usluga mobilne telefonije između GSM operatora u Bosni i Hercegovini (tzv. usluga “nacionalnog roaminga”).

Agencija ocjenjuje da je, u cilju jačanja konkurencije na tržištu mobilne telefonije, potrebno osigurati poticaj za operatore da unaprijeđuju dostupnost i kvalitet vlastitih mreža. Iz tog razloga ukida se dosadašnji način pružanja usluga u slučaju kada korisnik jednog GSM operatora koristi mrežu drugog GSM operatora, pri čemu je za korisnike ova funkcionalnost nuđena kao posebna usluga za koju se plaćala dodatna naknada.

U slučaju sklopljenih sporazuma o zajedničkom korištenju mrežnih kapaciteta, operatori su dužni osigurati da sa stanovišta krajnjih korisnika nema razlike da li operator realizira uslugu putem vlastite mreže ili putem iznajmljenih kapaciteta drugog operatora.

Vijeće je razmatralo i prihvatilo informaciju o realizaciji zaključaka Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi sa cijenama mobilne telefonije, te podržalo set kratkoročnih mjera koje je Agencija izradila i dostavila dominantnim telekom operatorima. Vijeće je konstatiralo da primjena kratkoročnih mjera ima za cilj poboljšanje uvjeta za krajnje korisnike, te je obavezalo Agenciju da informira Vijeće o usuglašenim kratkoročnim mjerama, kao i o prijedlogu dugoročnih mjera koje će biti dostavljene Vijeću na razmatranje.

Također je usvojen i Plan i program rada Vijeća Agencije za 2016. godinu, te utvrđena procedura za izbor generalnog direktora Agencije.

 

poslovni-global.ba

Odgovori