S tržišta BiH povučeni opasni električni uvijači i glačala za kosu

BiH vijesti

Agencija za nadzor nad tržištem BiH i tržišne inspekcije entiteta i Brčko Distrikta BiH, provele su zajednički projekt nadzora električnih uvijača i glačala za kosu u razdoblju veljača – studeni 2015. godine.

Cilј projekta je bio da se stekne uvid u kojoj mjeri su električni uvijači i glačala za kosu koji se stavlјaju na tržište Bosne i Hercegovine, sigurni za korištenje. Električni uvijači i glačala za kosu se smatraju sigurnim ako ispunjavaju zahtjeve propisane u Naredbi o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (“Službeni glasnik BiH“, broj 98/09) i normama BAS EN 60335-1 i  BAS EN 60335-2-23. Ovo je jedan od četiri projekta nadzora električnih proizvoda koji su realizirani tijekom 2015. godine.

Tijekom realizacije projekta izvršeno je osam (8) inspekcijskih  kontrola, u kojima su inspektori izvršili administrativnu i vizualnu kontrolu proizvoda na tržištu i uzeli sedam (7) uzoraka za laboratorijsko ispitivanje. Laboratorijskom analizom je utvrđeno da tri (3) uzorka (43%) ne ispunjavaju sigurnosne zahtjeve Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica. Pri tome jedan uzorak za potrošače predstavlјa rizik od požara i ozljeda, a kod ostala dva uzorka su ustanovlјene administrativne nesukladnosti.

Gospodarski subjekt je dragovoljno izvršio usklađivanje jednog modela glačala za kosu (29 komada). Druga dva nesukladna modela su po nalogu inspekcijskih tijela povučena s tržišta (24 komada), objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori