UNO BiH pristupila programima EU Customs 2020 i Fiscalis 2020

BiH vijesti

Uprava za neizravno oporezivanje BiH postala je korisnik programa Europske unije Customs 2020 i Fiscalis 2020, nakon stupanja na snagu Sporazuma o pristupanju Bosne i Hercegovine spomenutim programima u veljači 2016. godine.

Inicijativu za pristupanje ovim programima UNO je pokrenuo još početkom 2013. godine, koja je, osim ministarstava nadležnih za provođenje pristupnog procesa (Ministarstvo financija i trezora BiH, Ministarstvo vanjske trovine i ekonomskih odnosa BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH), djelujući kao državni koordinator oba Programa, finalizirala isti u dijelu koji se odnosi na državnu koordinaciju.

Korisnici Programa osim UNO su ministarstva i ostala tijela uprave i upravne organizacije nadležne za oporezivanje na razini BiH, entiteta i Brčko Distrtikta, te ostale organizacije s javnim ovlastima, ovisno o ukazanoj potrebi.

Programima Customs 2020 i Fiscalis 2020 su pristupile sve države članice EU, te zemlje kandidati za članstvo u EU: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Turska. Programe provodi Europska komisija – DG TAXUD (Generalni direktorat za poreze i carinsku uniju EU) u suradnji sa zemljama sudionicama u programu, a obuhvaćaju razdoblje od sedam godina (01.01.2014.-31.12.2020. godine). Ukupna vrijednost programa Customs 2020 za navedeno razdoblje iznosi 522 milijuna eura, a 223 milijuna eura za program Fiscalis 2020.

Cilj Programa je unaprjeđenje rada poreznih i carinskih sustava u Europi i suradnja između zemalja sudionica i njihovih poreznih i carinskih uprava i službenika. Suradnja će se odvijati sudjelovanjem službenika BiH u programskim aktivnostima kao što su:
-zajedničke aktivnosti (Joint actions): seminari i radionice, projektne grupe, bilateralne i multilateralne kontrole, radne posjete, izgradnja kapaciteta javne uprave i sl.
-aktivnosti osposobljavanja ljudskih resursa: zajedničko osposobljavanje carinskih i poreznih službenika u smislu stjecanja potrebnih stručnih vještina i znanja koja se odnose na oporezivanje,
-izgradnju europskih informatičkih sustava: sudjelovanje u ovim aktivnostima trenutno nije omogućeno, a isto će početi kada se ispune određeni administrativno-tehnički preduvjeti u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

poslovni-global.ba

Odgovori