Upravljanje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda definirano propisom

BiH vijesti

Na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Uredbu o gospodarenju muljem iz komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Uredbom se, među ostalim, utvrđuju uvjeti za konačno zbrinjavanje mulja i mogućnost njegova korištenja. Također su definirani ciljevi i određene mjere zaštite okoliša za gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Njime se posebno definira “mulj” koji se smatra otpadnim muljem i daje definicija za “obrađeni mulj”. Nadalje, definirane su tehnologije obrade mulja i uvjeti za provjeru tehnologije, kao i izlazni materijal (obrađeni mulj) iz procesa obrade. Također su definirane analize mulja koje je dužan provoditi proizvođač mulja.

Ovom uredbom definirani su i uvjeti korištenja mulja za razne namjene, skladištenje mulja, mjesta odlaganja mulja. Propis je privremenog karaktera, do preciziranja, odnosno izmjena i dopuna pravne materije u ovom dijelu.

U razlozima za donošenje Uredbe predlagatelj je, između ostalog, naveo da otpadni mulj iz sve većeg broja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predstavlja neriješen ekološki i gospodarski problem, koji kumulativno raste u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer usprkos uređajima za pročišćavanje vode, ne može se smatrati da je problem u potpunosti riješen zbog mulja koji nastaje procesom pročišćavanja. Pritom se ističe da je mulj energetski i materijalno sirovina te da ga kao takvog treba prepoznati i vrednovati. Kako u Federaciji BiH ne postoje spalionice otpada niti postrojenja za biološku obradu otpada, problem se mora riješiti na način da se mulj definira kao otpad.

poslovni-global.ba

Odgovori