Utvrđen Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove utvrdila Prijedlog zakona o građevinskom zemljištu u Federaciji BiH koji će biti upućen u Parlament Federacije BiH.

Ovim zakonom se, pojašnjava predlagač, uređuje oblast građevinskog zemljišta, u skladu s “novim” stvarnim pravom, odnosno načelima i pravilima postavljenim kroz Zakon o stvarnim pravima, što je utvrđena zakonska obaveza. Kroz osam poglavlja Prijedloga ovog zakona normira se pojam i definicija građevinskog zemljišta, uređuje raspolaganje i upis građevinskog zemljišta u javne registre, način određivanja građevinskog zemljišta. Također se regulira stjecanje i zaštita prava na građevinskom zemljištu, kao i prestanak svojstva javnog dobra i uređenje građevinskog zemljišta. Propisuju se naknade koje se plaćaju prilikom korištenja građevinskog zemljišta, definira prava i obveze jedinica lokalne samouprave i vlasnika jednih spram drugih kada je u pitanju planska gradnja i privođenje građevinskog zemljišta trajnoj namjeni, te se rješava nadzor nad provođenjem zakona, utvrđuju prekršajne odredbe, a uređuje se i primjena propisa u prelaznom razdoblju i stupanje zakona na snagu.

Predlagač u obrazloženju zakona, između ostalog, navodi da se ovim zakonskim propisom kao građevinsko zemljište definira sve ono zemljište koje je važećim prostorno-planskim dokumentima predviđeno za gradnju i za to zemljište važi pravni režim koji se regulira ovim prijedlogom zakona. U skladu s “novim” stvarnim pravom, načelom jednovrsnosti vlasništva i jedinstva nekretnine u ovom prijedlogu zakona se ne pravi razlika između gradskog građevinskog zemljišta (koje je nekada bilo u isključivo društvenom vlasništvu) i ostalog građevinskog zemljišta (koje je moglo biti i u privatnom vlasništvu), nego se sve građevinsko zemljište promatra kao cjelina i ima isti status.

U razlozima za donošenje ovog zakonskog propisa predlagač, između ostalog, podsjeća da od 2014. godine počinje primjena Zakon o stvarnim pravima kojim se nakon dugo vremena oblast stvarnih prava vraća srednjoeuropskoj tradiciji, uvodi načelo jednovrsnosti vlasništva, jednakosti svih titulara, odnosno nosilaca prava vlasništva i načelo jedinstva nekretnine, te se propisuje opća vlasnička transformacija nekadašnjeg društvenog vlasništva odnosno njegovih derivativa (pravo upravljanja, raspolaganja, korištenja).

Predlagač također, između ostalog, pojašnjava da je članom 371. stav 2. Zakona o stvarnim pravima utvrđeno da će se propisi o građevinskom zemljištu usuglasiti s odredbama tog zakona u roku od tri mjeseca od dana početka njegove primjene, tako da jedan od razloga za donošenje ovog novog zakona o građevinskom zemljištu u FBiH proizilazi iz odredbe općeg propisa u oblasti stvarnih prava.

Predlagač ističe i da oblast građevinskog zemljišta treba urediti posebnim propisom, i to ne samo zato što je to obaveza Zakona o stvarnim pravima, nego prije svega zato što to zahtijeva sadašnji društveno-ekonomski okvir, a posebno interes razvoja urbanih naselja i infrastrukture.

poslovni-global.ba

Odgovori