Više od pet milijuna KM za tri programa iz oblasti zaštite okoliša i razvoja turizma u FBiH

Turizam vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, usvojila je tri programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava iz ovogodišnjeg Proračuna Federacije BiH u ukupnom iznosu od 5.164.595 KM. Ova sredstva su raspoređena sa proračunske stavke Tekući transferi drugim razinama vlasti i sredstva za implementaciju programa Akcijskog plana Strategije zaštite okoliša, zatim razvoj turizma, te potpore Nacionalnom parku Una.

Prvim programom za četiri programa zaštite okoliša raspoređeno je ukupno 2.664.595 KM. Najveće izdvajanje od 2.000.000 KM odnosi se na sufinanciranje sanacije i uklanjanja opasnog otpada iz industrijske zone grada Tuzle, koja se nalazi u krugu bivših tvornica Kloro-alkalnog kombinata (HAK). Ova sredstva planirana su temeljem Zaključka Parlamenta FBiH, a korisnik je Vlada Tuzlanske žipanije.

Drugi program je 500.000 KM namijenjenih poboljšanju funkcioniranja upravljanja zaštićenim područjima u nadležnosti nižih razina vlasti u FBiH. Cilj mu je održivo upravljanje, očuvanje bioraznolikosti i georaznolikosti, jačanje javnih institucija koje upravljaju zaštićenim područjima, kao i povećanje posjećenosti tih područja. Korisnici ovih sredstava su ustanove i općine koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni krajolici: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo blato, Trebević, zatim Bentbaša, pećina Vjetrenica, Tajan i dr.). Trećim programom Javnom poduzeću Deponija Mostar dodjeljuje se 84.595 KM za potporu regionalnim centrima za gospodarenje komunalnim otpadom. Četvrto, 80.000 KM namijenjeno je korisniku JP za komunalne poslove KOMUS d.o.o. Gračanica za sufinanciranje unapređenja gospodarenja komunalnim otpadom, za izgradnju pretovarnih stanica, reciklažnih dvorišta i sortirnica komunalnog otpada, te zatvaranje nesanitarnih odlagališta.

Drugom današnjom odlukom iz resora Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada je usvojila Program utroška sredstava u iznosu od 2.000.000 KM za razvoj turizma za tri programa. Korisnici mogu biti pravne i fizičke osobe registrirane na području FBiH, prema kriterijima utvrđenim Programom.

Najveći od ova tri odnosi se na izdvajanje 1.000.000 KM za sufinanciranje projekata iz sektora turizma i ugostiteljstva kroz kreditnu liniju Razvojne banke FBiH za dugoročno kreditiranje sektora turizma, s ciljem razvoja održivi turizam u FBiH. Prema uvjetima, iznos pojedinačnog kredita može biti do 500.000 KM, s rokom otplate od osam godina uključujući poček do 12 mjeseci, uz kamatnu stopu od 2,5 posto fiksno na godišnjoj razini. Redovnu kamatu u iznosu od 2,5 posto subvencionirat će resorno federalno ministarstvo za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratnu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionirana u iznosu od sto posto. Svrha ovog programa je poticanje izgradnje novih i adaptacija postojećih smještajnih i turističko-ugostiteljskih objekata, doprinos povećanju kvalitete turističke ponude i sadržaja, povećanje kvalitete života u ruralnim područjima, stvaranje uvjeta za ostanak mladih ljudi na selu, očuvanje tradicijske stambene gradnje i razvoj ruralnog turizma kao novog turističkog proizvoda, kao i drugi projekti koji pridonose održivom razvoju turizma.

U drugom programu 700.000 KM namijenjeno je nabavci opreme s ciljem razvoja avanturističkog turizma u ruralnim područjima. Najmanji iznos koji se dodjeljuje je 5.000 KM, a maksimalan iznos je 50.000 KM. Treći program u iznosu od 300.000 KM namijenjen je potpori turističko-ugostiteljskih manifestacija koje imaju nacionalni i međunarodni značaj za FBiH (konferencije, sajmovi, turističko-gastronomske i druge manifestacije). Svrha je promocija domaćih turističkih proizvoda i destinacija s ciljem razvoja i unapređenja turističke ponude, povećanja posjeta i razvoja održivog turizma. Najmanji iznos koji se dodjeljuje je 5.000 KM, a maksimalan iznos je 20.000 KM.

Također, Vlada je, sukladno Zakonu o NP Una, dala suglasnost na program utroška 500.000 KM za financiranje troškova za rad i funkcioniranje ovog nacionalnog parka, čija je djelatnost javna, a primarna zadaća zaštita i očuvanje prirodne vrijednosti i izvornost prirode u ovom NP od značaja za FBiH.

poslovni-global.ba

Odgovori