Vlada FBiH: Financijska pomoć proračunima općina i gradova

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu, u okviru tekućih i kapitalnih transfera drugim razinama vlasti – županije i općine, u ukupnom iznosu od 39 milijuna KM.

Riječ je o financijskoj pomoći proračunima općina i gradova, te za financranje ili sufinancranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave.

Sredstva od deset milijuna KM raspoređuju se općinama i gradovima po principu solidarnosti, i to za svih 80 općina i gradova u Federaciji BiH u jednakom iznosu od po 125.000 KM na ime financijske pomoći proračunima.
Sredstva u iznosu od 29 milijuna KM raspoređuju se za financiranje ili sufinanciranje ukupno 135 projekata, zahtjeva ili inicijativa koji će biti provedeni u jedinicama lokalne samouprave, a na osnovu provedenog Javnog poziva, te na prijedlog Povjerenstva za dodjelu sredstava općinama i gradovima.

Vlada FBiH će sa načelnicima/gradonačelnicima općina i gradova zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli i korištenju sredstava, a kojima će se regulisati međusobna prava i obveze.

Za potpisivanje ugovora o dodjeli i korištenju sredstava uime Federalne vlade je ovlašten federalni ministar financija, a Vlada FBiH će sredstva doznačiti na depozitne račune općina i gradova u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH.

Korisnici ovih sredstava su dužni Federalnom ministarstvu finansija dostaviti izvješće o utrošku sredstava najkasnije do 31. prosinca 2024. godine. Za realizaciju ove odluke zaduženo je Federalno ministarstvo financija.

poslovni-global.ba

Odgovori