Vlada FBiH potiče prvo zapošljavanje i samozapošljavanje s 50 milijuna KM

BiH vijesti

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 39. sjednici, koja je održana u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja“, utvrđenih Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, s sredstva će biti realizirana putem Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po županijama, u ovisnosti od broja nezaposlenih osoba i učešća u ukupnom broju nezaposlenih u FBiH. Po tom kriteriju, Unsko-sanskoj županiji pripada 6.115.000 KM, Posavskoj 580.000 KM, Tuzlanskoj 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskoj 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskoj 550.000 KM, Srednjebosanskoj 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkoj 1.445.000 KM, Sarajevskoj 7.965.000 KM, te županiji deset iznos od 1.180.000 KM.

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u nivou stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samozapošljavaju.

Danas je Federalna vlada utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu, čiji je cilj jačanje tržišta lizinga. Jednom od 93 izmjene i dopune definirano je da, s obzirom na položaj i i broj subjekata, lizing može biti direktni, indirektni i povratni.

Smanjenje rada na crno, jačanje discipline u oblasti doprinosa i podnošenja prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, osnovni su razlozi zbog kojih je Vlada FBiH odlučila da utvrđeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa uputi u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Izmmeđu ostalog, sada je propisano da obveznik uplate doprinosa prijavu za upis u Jedinstveni sistem za svakog novog zaposlenika podnosi Poreznoj upravi najkasnije dan prije otpočinjanja rada osiguranika

Unapređenje kvaliteta teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja razlog je što je Federalna vlada utvrdila i u hitnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Također, po hitnom postupku, je u Parlament FBiH upućen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.

U potpuno novom, utvrđenom Nacrtu zakona o dobrovoljnim penzionim fondovima predviđeno je da su načela na kojima se zasnivaju ovi fondovi dobrovoljnost i ravnopravnost članstva, raspodjela rizika ulaganja, javnost rada, te akumulacija i investiranje sredstava.

Federalna vlada donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa i Uredbu koja utvrđuje uslove, kriterije i postupak zapošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici, izuzev savjetnika nosilaca funkcija.

Donesena je i Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija.

Ove tri uredbe su donesene u cilju usklađivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.
Vlada Federacije BiH donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, više odluka o transferima ovog ministarstva namijenjenim za raseljene osobe i povratničku populaciju, planiranim u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu u iznosu od 23 milijuna KM. Vlada Federacije BiH usvojila je svoj Program rada za 2016. godinu koji će dostaviti Parlamentu FBiH na razmatranje. Ovaj program bit će objavljen na web stranici Vlade FBiH. Usvojeni su i planovi i programi rada više federalnih institucija za ovu godinu.

Donesena je i Odluka o odobravanju kredita privrednom društvu PS Vitezit d.o.o. Vitez u iznosu 1.995.031,12 KM i usvojena informacija o stanju u JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo. Zaduženo je JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo da razmotri mogućnost pokretanja stečajnog postupka u ovoj kompaniji u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u BiH i Zakonom o stečajnom postupku Federacije BiH.

 

Poslovni-global.ba

Odgovori