Vlada FBiH: Prijedlog zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, utvrdila prijedlog zakona kojim se uređuje oblast poticanja razvoja malog gospodarstva, te ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Prijedlogom novog zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva se uređuju principi poticanja malog gospodarstva u Federaciji BiH, poticajne mjere, strategija razvoja malog gospodarstva, te akcijski plan, program poticaja i njegovo provođenje, kao i Vijeće za poticanje razvoja malog gospodarstva i nadzor. Ovaj propis u potpunosti je usklađen s propisima Europske unije, a njegov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na stvaranje novih i razvoj postojećih subjekata malog gospodarstva, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Prijedlogom zakona se, između ostalog, propisuje kategorizacija subjekata malog gospodarstva na mikro, male i srednje subjekte, te se preciziraju uvjeti ove kategorizacije. Propisuje se i način uspostavljanja informacijskog sustava subjekata malog gospodarstva i upravljanja poticajima radi planiranja, provođenja, praćenja i vrjednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva i ocjene gospodarskih učinaka. Ove aktivnosti se odnose na integraciju postojećeg Informacijskog sustava registra malih i srednjih poduzeća u FBiH (ISR MSP) i baze poticaja Ministarstva, odnosno ne podrazumijeva se uspostava novog sustava zbog čega nisu potrebna dodatna financijska sredstva.

Utvrđuju se i poticajne mjere za poboljšanje konkurentnosti malog gospodarstva, kao i obveza usklađivanja svih poticajnih mjera s propisima kojima je reguliran sustav državne pomoći. Potom se propisuje i procedura donošenja, način, uvjeti, sadržaj i rok za usvajanje Programa poticaja, te se definira način provođenja Programa, kao i sadržaj pravilnika o postupku njegovog provođenja. Reguliraju se iznos i način osiguranja financijskih sredstava za provođenje programa, nositelji provođenja poticajnih mjera, ali i utvrđuju njihove obveze.

Prijedlogom zakona se propisuje da se financijska sredstva za provođenje Programa osiguravaju u Proračunu FBiH za svaku kalendarsku godinu, te da njihova visina godišnje iznosi minimalno 0,7 posto prihoda Proračuna umanjenog za doprinose mirovinsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Spomenute odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju FBiH, uslijed financijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Proračuna. Osim navedenih sredstava, Prijedlogom zakona je predviđeno da se mogu koristiti i raspoloživa razvojna sredstva iz međunarodnih i drugih izvora.

U razlozima za donošenje novog zakona predlagač je, između ostalog, pojasnio kako je višegodišnje iskustvo pokazalo da su trenutna zakonska rješenja u oblasti malog gospodarstva manjkava, te da bi novi zakon trebao doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malo gospodarstvo kroz unaprjeđenje regulatornog i institucionalnog okvira, čime će se omogućiti stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcijskih planova. Također je naglašeno da nepostojanje odgovarajućih zakonskih rješenja za posljedicu ima umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova, a što u konačnici izravno utječe na nisku stopu rasta subjekata malog gospodarstva i otvaranja novih produktivnih radnih mjesta.

poslovni-global.ba

Odgovori