Ministrica Milićević: Vlasti u FBiH još ne znaju “na čemu su” s MMF-om

BiH vijesti

Ministrica finansija Federacije FBiH Jelka Milićević kazala je na današnjoj konferenciji za medije da je Vlada FBiH tražila međunarodnu pomoć kada je u pitanju Zakon o pripadnosti javnih prihoda u FBiH.Također, kako vlasti u FBiH još ne znaju “na čemu su“ s MMF-om te da će uskoro u posjet BiH doći čelnici MMF-a s kojim će razjasniti nedoumice.

U protekloj godini Vlada i Federalno ministarstvo financija su poduzeli niz aktivnosti na ostvarivanju zadanih financijskih pokazatelja kao i postizanju unaprjeđenja u polju zakonske regulative.

Tako je u razdoblju od 31.3.2015. do sada, utvrđeno i/ili usvojeno 20 zakona i izmjena i dopuna zakona, 5 uredbi i izmjena uredbi te dvije strategije, Strategija upravljanja dugom za razdoblje 2016 – 2018. godina i Strategija PIFC 2015-2018. godina za FBiH. Bitno je istaknuti važnost usvojenih Strategija iz razloga što su iz njih definirane smjernice za upravljanje dugom, te indikativne mjere i alati koji će biti korišteni za dostizanje usvojenih strateških ciljeva, kao i razvoj i jačanje sustava unutarnje financijske kontrole. Također, uspostavljen je sustav vrjednovanja i odobravanja projekata kroz Program javnih investicija, kako bi na optimalan način bila planirana potrebna sredstva za njihovu realizaciju, bilo kroz pokretanje inicijativa za novo zaduženje, bilo kroz potporu putem proračunskih sredstava.

Vlada Federacije BiH je, sukladno svojim nadležnostima, sačinila Program ekonomskih reformi koji je sastavni dio programa BiH kao zemlje potencijalnog kandidata za pristupanje EU.

Održavanje fiskalne stabilnosti je, kao jedna od redovitih aktivnosti, postignuto kroz pripremu i izradu Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, te Dokumenta okvirnog proračuna (DOP-a) za razdoblje 2016.-2018. godine,a naknadno i kroz izradu Rebalansa proračuna za 2015. godinu.

Proteklu godinu je obilježio niz razgovora i pregovora sa MMF-om i drugim međunarodnim i domaćim financijskim institucijama u cilju osiguranja i praćenja tekuće likvidnosti. Ministarstvo financija je provelo emisije trezorskih zapisa i obveznica na kojima je pokazano veliko zanimanje i spremnost domaćih komercijalnih banaka da sudjeluju na tržištu vrijednosnih papira i to prateći emisije s cijenama koje su trenutačno vrlo konkurentne. Nažalost, partnerski odnos s MMF-om nije uspostavljen, iako je Vlada uz pojačane aktivnosti realizirala obveze koje je prethodna Vlada iskazala, a nije realizirala u pismu namjere.

Izvršenje planiranih prihoda i primitaka na kraju 2015. godine ostvareno je u iznosu od 2.281,7 mil. KM, odnosno 97% u odnosu na plan. Pri tome je bitno istaknuti da su neto prihodi od neizravnih poreza veći od planiranih za 8,2 mil. dok su prihodi od poreza veći od planiranih za 2 mil. KM.

Na troškovnoj/rashodovnoj strani bitno je istaknuti uštede ostvarene u iznosu od 5,7 mil. KM u kategoriji plaća i naknada zaposlenih, što je rezultat uvedenog moratorija na zapošljavanje. Znatan iznos uštede je ostvaren i u kategorijama Izdaci za materijalne troškove, te Izdaci za nabavu stalnih sredstava, gdje je ukupan iznos uštede više od 25 mil. KM, te u kategoriji Transfera, gdje je zabilježena ušteda u ukupnom iznosu od 49,1 mil. KM. Dakle, pravilnim upravljanjem i kontrolom troškovne strane ostvarene su uštede u iznosu više od 79 mil. KM i više što je rezultiralo financijskim rezultatom – suficitom u iznosu od 89,8 mil. KM.

Koliko je ovo važno istaknuti govori činjenica da je ovaj saziv Vlade FBiH naslijedio deficit u proračunu i to više od 170 mil. KM i obvezu vraćanja sredstava na namjenske podračune u visini od 45 mil. KM, koje je prethodna Vlada posudila za nenamjenske potrebe. Postignuti rezultat za 2015. godinu na stabilnom i uravnoteženom proračunu predstavlja rezultat rada cjelokupnog saziva Vlade FBiH, ali u ovom se mora naglasiti i veoma važna uloga uposlenika u Ministarstvu financija. Razina akumuliranog deficita je prepolovljena, čime je poboljšana likvidnost federalnog proračuna o čemu svjedoče i redovite isplate obveza iz trezora prema svim kategorijama stanovništva.

Aktivnosti koje se tiču unaprjeđenja zakonske regulative su postignute kroz izrade novih zakona i zakonskih akata od kojih izdvajamo sljedeće:

Zakonom o unutarnjem platnom prometu, koji je stupio na snagu početkom srpnja 2015., pоstојеći sustav plаtnоg prоmеtа sе unаprеđuје sukladno mеđunаrоdnim stаndаrdimа i pоzitivnоm prаksоm iz оkružеnjа, te su se uspostavili efikasni mehanizmi za jačanje financijske discipline i zaštite vjerovnika.

U oblasti porezne politike i politike javnih prihoda, usvojen je Zakon o porezu na dobit, koji je stupio na snagu početkom ožujka 2016. godine, kojim se uređuje metodologija obračuna poreza, proširuje se porezna baza na dva načina, većim obuhvatom poreznih obveznika kao i većim obuhvatom oporezivih prihoda u svrhu podrške borbi protiv porezne evazije. Osim toga, došlo je do usklađivanja sa Smjernicama OECD-a kojima se određuju metode transfernih cijena i drugi poslovni odnosi između povezanih osoba. Ovaj Zakon predstavlja jedan od reformskih zakona fiskalnog sustava Federacije BiH.

Zakonom o igrama na sreću, koji je stupio na snagu polovicom 2015., uređuje se oblast igara na sreću i stvaraju preduvjeti za poboljšanje financijske discipline subjekata koji posluju u ovoj oblasti i višestruko povećanje prihoda po osnovu naknada od priređivanja igara na sreću. Ovim Zakonom se predviđa uspostava učinkovitog i pouzdanog sustava nadzora i kontrole cjelokupnog poslovanja i ostvarenog prometa priređivača igara na sreću. Financijski učinak usvajanja ovoga Zakona je bio već vidljiv u četvrtom kvartalu 2015. kada je zabilježen porast prihoda od igara na sreću preko 16. milijuna KM.

Usvojen je i Zakon o riznici u cilju harmonizacije s novim Zakonom o proračunima u FBiH, unapređenja propisa kao i stvaranja obveze županijama, općinama, gradovima i izvanproračunskim fondovima da uspostave riznični način poslovanja s javnim sredstvima.

Nacrtom zakona o financijskom upravljanju i kontroli su utvrđeni jedinstveni kriteriji za uspostavu, funkcioniranje i izvješćivanje o financijskom upravljanju i kontroli za cjelokupan javni sektor u Federaciji BiH.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o internoj revizijiPravilnik o uvjetima za obavljanje poslova interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine čime se cjelokupan proces certifikacije internih revizora za javni sektor u Federaciji provodi pod nadzorom Federalnog ministarstva financija odnosno Središnje harmonizacijske jedinice koja će pružiti potporu pri obuci i razvoju karijere kako bi se osiguralo funkcioniranje, učinkovitost i efektivnost sustava financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru u Federaciji, te namjensko, svrsishodno i zakonito korištenje javnih sredstava za ostvarivanje utvrđenih ciljeva organizacija u javnom sektoru.

U cilju razvoja financijskog tržišta i stvaranja povoljnijeg ambijenta za poslovanje usvojeni su sljedeći zakoni:
Zakonom o faktoringu, koji je, kao i Zakon o porezu na dobit, stupio na snagu početkom ožujka 2016. godine, uspostavlja se faktoring kao oblik naplate potraživanja, stvaraju se uvjeti za olakšanje pristupa izvorima financiranja i ubrzanje protoka novca, što će se odraziti na jačanje gospodarstva i financijskih tržišta Federacije BiH. Primjenom faktoringa poduzeća će moći svoja potraživanja pretvoriti u likvidna sredstva, što će, prije svega, pomoći malim i srednjim poduzećima, koja uslijed niske kreditne sposobnosti ili neprimjerenih sredstava osiguranja kredita imaju otežan pristup bankarskim kreditima.

Nacrt zakona o financijskom poslovanju uređuje financijsko poslovanje gospodarskih društava i javnih organa s utvrđenim rokovima izvršenja novčanih obveza i pravne posljedice kašnjenja u izvršenju plaćanja koje su nastale na temelju ugovora što ih pravne osobe sklapaju između sebe ili s javnim organima. Cilj ovoga zakona je povećanje pravne sigurnosti poboljšanjem financijske discipline i uvođenje reda u izvršavanje obveza plaćanja u ugovornim odnosima subjekata

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koji je u formi Nacrta utvrđen na sjednici Vlade FBiH i upućen u parlamentarnu proceduru, stvorit će pravne pretpostavke za daljnji razvoj mirovinskog sustava u Federaciji BiH i tržišta kapitala. Dobrovoljni mirovinski fondovi omogućavaju da sredstva prikupljena kao dopunski vid mirovinskih doprinosa budu aktivna kroz ove fondove. Svaki građanin koji se odluči na dopunsko mirovinsko osiguranje, putem članstva u ovim fondovima, ostvaruje pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sukladno zakonu. Donošenjem ovoga Zakona građanima, posebno mlađe generacije, se pruža mogućnost da štede za mirovinu u dobrovoljnim mirovinskim fondovima i istodobno se pruža mogućnost da dopune sredstva koja će dobivati iz mirovinskog sustava Federacije, a time će se poboljšati financijski položaj budućih umirovljenika Federacije.

Proteklu godinu su obilježile i pripremne aktivnosti za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda, koji je u primjeni od 2006. godine i na koji gotovo svi učesnici imaju primjedbe

Kroz aktivnosti vezane za institucionalno jačanje Ministarstva, intenzivirana je horizontalna i vertikalna suradnja u Ministarstvima, osigurana transparentnost u radu putem redovite komunikacije s javnošću, jačaju se kapaciteti putem obuka i radionica što u samim Ministarstvima, što izvan njih, osiguravaju se sredstava za financiranje rada i funkcija Ministarstava, kontinuirano se prate izvršenje i utrošak sredstava

Najveći izazov u obavljanju poslova u Federalnom ministarstvu financija je nedovoljna kapacitiranost rukovodećih državnih službenika i državnih službenika i namještenika, koja, u odnosu na Pravilnik o unutarnjem ustroju, iznosi negdje oko 51%, a slično je i u ostalim Ministarstvima i pred nama je obveza popunjavanja radnih mjesta mladim, stručnim ljudima koji će se moći uključiti u sve aktivnosti koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i Reformske agende.

I na kraju, važno je napomenuti da će Vlada i dalje nastaviti aktivnosti u smjeru održavanja fiskalne stabilnosti, uspostavljanja adekvatnog stupnja kontrole nad upravljanjem javnim financijama, kao i stvaranju zakonske pretpostavki za razvoj svih segmenata gospodarstva uz blisku suradnju sa svim razinama vlasti, kao i svim sudionicima razvoja Federacije BiH.

poslovni-global.ba / Vlada FBiH / Biznis.ba / Foto Vlada FBiH

Odgovori