VM BiH: Ostvaren napredak u realizaciji Reformske agende BiH

BiH vijesti

Na 38. sjednici, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedatelja, upoznato je s dosadašnjim napretkom na implementaciji Akcijskog plana Reformske agende Bosne i Hercegovine koji uvažava ostvareni napredak u svim sektorima za koje Vijeće ministara BiH ima isključivu nadležnost.

Do 8. prosinca prošle godine realizirano je 17 generalnih mjera na razini Vijeća ministara BiH kojima se značajno unapređuje stanje u oblastima Javne financije, oporezivanje i fiskalna održivost, Poslovna klima, Vladavina prava i dobro upravljanje te Reforma javne uprave.

Osuđeno međuvršnjačko nasilje

Vijeće ministara BiH, nakon tragičnog samoubojstva učenika Mahira Rakovca, osudilo je međuvršnjačko nasilje i zatražilo od nadležnih institucija u BiH da intenziviraju aktivnosti na sprečavanju nasilja u školama i zaštiti prava djece.

Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice zaduženi su da, u okviru svojih nadležnosti, hitno reagiraju i u suradnji s nadležnim tijelima svih razina vlasti u BiH poduzmu sve mjere radi sprečavanja svakog oblika vršnjačkog nasilja i radi zaštite najboljeg interesa djeteta te o provedenim aktivnostima redovno izvještavaju Vijeće ministara.

Zaduženi su Ministarstvo za civilne poslove i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, da u okviru svojih nadležnosti i u suradnji s nadležnim tijelima svih razina vlasti u BiH, poduzmu sve mjere na unapređenju rada odgojnih i obrazovnih ustanova, s ciljem maksimalne primjene općeprihvaćenih standarda u oblasti odgoja i obrazovanja, kao i mjere radi povećanja svijesti cjelokupnog društva po pitanju odgoja, obrazovanja i zaštite djeteta.

Ministarstvo komunikacija i prometa i Regulatorna agencija za komunikacije će, u suradnji s svim drugim nadležnim tijelima, poduzeti sve potrebne mjere, s ciljem sprečavanja svakog oblika govora/jezika mržnje na internet mrežama, audiovizualnim i drugim medijima te osigurati striktno postupanje u skladu s odredbama Kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

Gran od 6,5 milijuna eura

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja aranžmana o bespovratnoj pomoći iz programa ORIO za fazu implementacije i fazu funkcioniranja i održavanja. Radi se o projektiranju i izgradnji kanalizacijske mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda u gradu Bijeljini između ministra vanjske trgovine i razvojne suradnje Kraljevine Nizozemske i Bosne i Hercegovine, a u realizaciju projekta bit će uključeno i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Riječ je o grantu vrijednom 6,5 milijuna eura, s alokacijom na Republiku Srpsku, za financiranje projekta kojim bi se riješili problemi kanalizacijske mreže i sustava odvodnjavanja u gradu Bijeljini.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Konvencije između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Saudijske Arabije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje za poreze na dohodak i na imovinu, s Protokolom, koji će biti dostavljeni Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika Konvencije predložen je ministar financija i trezora.

Izbjegavanjem dvostrukog oporezivanja i sprečavanjem poreznih utaja stvaraju se povoljniji uvjeti za transfer znanja, kapitala, radne snage te strana ulaganja između dvije države.

Razvojna pomoć

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvješće Ministarstva financija i trezora „Pregled aktivnosti donatora u 2014. godini“, koji daje sveobuhvatan pregled projekata i programa u 2014. godini, financiranih od članova Foruma za koordinaciju donatora (DFC), kao i analizu stanja i reformi koje se provode u okviru šest sektora u BiH, i to pravosuđe i unutarnji poslovi; reforma javne uprave; razvoj privatnog sektora; promet i energetska infrastruktura, zaštita okoliša i klimatske promjene; i sektor društvenog razvoja.

Izdvojeno je ukupno 770,60 milijuna eura službene razvojne pomoći (ODA) u 2014. godini, od čega 199,63 milijuna eura u obliku grantova i 570,97 milijuna eura u obliku zajmova.

Izdvajanja ODA pomoći u 2014. godini porasla su za 104,89 milijuna eura u odnosu na 2013. godinu, dijelom kao rezultat brze reakcije donatora na poplave iz svibnja prošle godine, pri čemu su krediti prevladavali u odnosu na grantove.

Najveći kreditori su bili Europska investicijska banka (EIB), Svjetska banka (WB), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna financijska korporacija (IFC), dok su Europska unija, Švedska/Sida, Sjedinjene Američka Države/USAID, Njemačka, Švicarska i UNDP osigurali najviše grantova.

Najveći postotak međunarodne razvojne pomoći u prošloj godini izdvojen je za sektor zaštite okoliša i klimatskih promjena 39 posto, sektor prometne energetske infrastrukture 22 posto i razvoj privatnog sektora 19 posto, a najmanji u sektor društvenog razvoja 13 posto.

Kupnja objekata za DKP mrežu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijelo je Odluku o višegodišnjem kapitalnom projektu – kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine ukupne vrijednosti od 5.810.443,54 KM.

Novac, osiguran iz proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza i prodaje objekta u Washingtonu, bit će iskorišten za kupovinu objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH u Beogradu i Zagrebu, nakon što je u Berlinu izvršena kupovina, te adaptaciju objekata u Londonu, Otavi, Amanu, Štutgartu, sanaciju sustava grijanja u Bruxellesu te opremanje objekata u Londonu, Beogradu, Zagrebu i Oslu.

Vijeće ministara BiH podržalo je Inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za pristupanje Protokolu o strateškoj procjeni okoliša (SEA protokol), uz Konvenciju o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Espoo konvencija), koju je Bosna i Hercegovina ranije ratificirala.

Ovo je značajan iskorak BiH u procesu približavanja Europskoj uniji i usklađivanju bh. propisa u oblasti zaštite okoliša s acquisem. Zaključivanje Protokola unaprijedit će zaštitu okoliša u BiH, uključujući zdravlje, kao i politiku zakonodavstva u ovoj oblasti.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o visini naknade za zaslužnog sportaša Bosne i Hercegovine i sportaša internacionalnog razreda, s obzirom da isplate naknada nisu vršene nakon 2010. godine, kada je ova odluka i donesena samo za tu godinu.

Ministarstvo civilnih poslova trenutno provodi aktivnosti na izradi novih propisa o kategorizaciji sportaša na razini Bosne i Hercegovine kojim će se urediti i pitanje naknada.

Rješavanje ovog pitanja sugeriralo je Pravobraniteljstvo BiH zbog izbjegavanja daljnjih sudskih sporova i troškova te neuvažavanja stanovišta nadležnih sudova da je ova odluka prestala da važi sama po sebi nakon 2010. godine, kada je i prestala da se primjenjuje.

Naknada za disciplinske mjere

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju novčane naknade i visine novčane naknade za rad u Disciplinskom povjerenstvu za utvrđivanje disciplinske odgovornosti policijskih službenika u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine, kako bi se omogućio normalan rad ovih povjerenstava.

Prema Odluci, novčana naknada isplaćivat će se za rad izvan radnog vremena predsjedavajućem u članovima disciplinskog povjerenstva u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, a nakon okončanog prvostupanjskog disciplinskog postupka, i to u iznosu od 40,00 KM za predsjedavajućeg te 30,00 KM za članove povjerenstava.

Razvoj turizma

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o radu Radne skupine za koordinaciju aktivnosti u turizmu u BiH za 2015. godinu i zadužilo ovu radnu skupinu da pristupi realizaciji planiranih aktivnosti za sljedeće razdoblje u skladu s inicijativama od zajedničkog interesa nadležnih institucija u sektoru turizma.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa proslijedit će ovaj zaključak nadležnim entitetskim ministarstvima i Vladi Brčko Distrikta te drugim nadležnim institucijama radi njegove realizacije.

Prethodno je Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o implementaciji JICA projekta „Međunarodni turistički koridor Hercegovine i zaštita okoliša“ za 2015. godinu, koji je proveden s ciljem razvoja održivog turizma i privlačenja stranih turista prvenstveno iz susjednih država Crne Gore i Hrvatske koji dolaze na jadransku obalu.

Jedan od rezultata ovog projekta je uspostavljanje novog turističkog proizvoda „Hercegovačka ruta bilja i meda“, a u okviru projekta uspostavljeni su i regionalni poveznički centri u Tulima, Trebinju, Ljubinju i Stocu (Radmilja).

Vijeće ministara BiH upoznato je sa zaključkom 17. redovne sjednice Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji se odnosi na Izvještaj o spremnosti Bosne i Hercegovine za podnošenje zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji.

Nadležne institucije intenzivirale su aktivnosti kako bi Bosna i Hercegovina podnijela kredibilnu aplikaciju koja će odmah biti odobrena.

Imenovanja

Vijeće ministara BiH, u skladu s Mišljenjem Agencije za državnu službu, imenovalo je Zijada Džemića za direktora Instituta za mjeriteljstvo BiH, kao najuspješnijeg kandidata nakon provedene procedure javnog natječaja, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.
poslovni-global.ba (foto: VM BiH)

Odgovori