VMBIH Usvojena strategija upravljanja dugom BiH, po prvi put

BiH vijesti

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je prvi put na državnoj razini Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine, čime BiH ispunjava jednu od obveza zacrtanu Akcijskim planom Reformske agende za BiH.

Strategija, uz prezentaciju strukture duga, sadrži procjenu stanja zaduženosti, te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva. Ova strategija obuhvaća srednjoročne strategije upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta BiH, uključujući i vanjski dug institucija BiH.

Ministarstvo financija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH.

U skladu s Akcijskim planom za provođenje Reformske agende na razini Vijeća ministara, preporučeno je Fiskalnom vijeću da u što skorijem roku usvoji kalendar razmjene podataka potrebnih za pripremu Srednjoročne strategije upravljanja dugom BiH, nužnih za njezinu kvalitetniju pripremu i ažuriranje, s ciljem kvalitetnijeg upravljanja dugom.

poslovni-global.ba / VMBiH

Odgovori