Za poticaje u zapošljavanju 50 milijuna KM

BiH vijesti

Vlada Federacije BiH na jučerašnjoj je sjednici u Mostaru donijela Uredbu o poticanju zapošljavanja, koja uređuje uvjete za korištenje i postupak za ostvarivanje prava na subvencioniranje poslodavaca za slučaj zapošljavanja nezaposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale, te samozapošljavanju nezaposlenih osoba, priopćeno je iz Vlade FBiH.

Uredba, također, utvrđuje izvore sredstava, kriterije za njihov raspored i nadzor nad korištenjem, kao i druga pitanja od značaja za osiguravanje efektivnog i odgovornog raspolaganja sredstvima koja se za ove namjene izdvajaju iz Budžeta FBiH. Uredba stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u „Službenim novinama FBiH“. U Proračunu za 2015. godinu je na ime poticaja zapošljavanju izdvojeno 20 miliona KM, dok je za 2016. planirano povećanje na 50 milijuna KM.

Utvrđen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, s ciljem postizanja punog jedinstva pravnih rješenja sadržanih u ovom zakonu, te jednostavnije, brže i lakše ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, izmijenjene su i dopunjene odluke o listama lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Vlada FBiH usvojila je Strategiju za upravljanje dugom i Program javnih investicija Federacije BiH, a u oba slučaja za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

poslovni-global.ba (Foto: Vlada FBiH)

Odgovori